Nasze publikacje

Category Archives: Prawo cywilne

Minimalne wynagrodzenie radcy prawnego

Minimalne stawki za czynności radców prawnych od dnia 01 stycznia 2016 r. reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 180). Przewiduje ono wyższe stawki minimalne niż poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie Więcej...

Mediacja w postępowaniu sądowym od 1 stycznia 2016 r.

Wnosząc do sądu pozew po 01 stycznia 2016 r. powód będzie musiał obligatoryjnie zawrzeć w nim informację, czy podjął on ze swoim przeciwnikiem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takie próby nie zostały podjęte – będzie musiał wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Jest to skutek zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania Więcej...

Przystąpienie do długu

Instytucja przystąpienia do długu nie została wprost określona w kodeksie cywilnym. Dokonanie takiej czynności prawnej jest jednakże możliwe na podstawie art. 353(1) k.c., który stanowi, że „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. To stanowisko znajduje Więcej...

Zmiana sposobu dziedziczenia od 18 10 2015 r

W aktualnym stanie prawnym jest tak, że spadkobierca, który nie złoży żadnego oświadczenia w przedmiocie dziedziczenia po osobie zmarłej w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (z reguły od daty śmierci spadkodawcy), dziedziczy spadek wprost, a więc ze wszystkimi istniejącymi długami. Będzie odpowiadał za nie w pełnej wysokości całym swoim majątkiem. W dniu 18 Więcej...

Odebranie dzieła i zapłata wynagrodzenia, gdy w chwili oddania dzieło ma wady istotne

W dniu 17 kwietnia 2014 r. w postanowieniu o sygnaturze akt III CZP 8/15 Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w związku z przedstawionym przez Sąd Okręgowy zagadnieniem prawnym, w którym zostało sformułowane poniższe pytanie. „Czy zamawiający może odmówić odebrania dzieła i zapłaty wynagrodzenia, gdy w chwili oddania dzieło ma wady istotne, a zamawiający nie korzysta Więcej...
Strona 1 z 212