Nasze publikacje

Category Archives: Prawo oświatowe

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o prace z nauczycielem

Zgodnie z art. 20 ust. 3 KN rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Zasada ta nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia Więcej...

Czy godziny karciane zostaną zlikwidowane

Niedawno na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację tzw. godzin karcianych, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak czy tak się stanie w praktyce, należałoby porównać obecną regulację z regulacją zawartą w projekcie. Zgodnie z obecnym brzmieniem Więcej...

Nowy projekt rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli

W obecnej chwili MEN pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Termin wejścia rozporządzenia w życie przewidziany jest na dzień 1 września 2016 roku. W projekcie rozporządzenia wprowadzono wymóg posiadania wykształcenia magisterskiego przez nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wymóg ukończenia studiów magisterskich nie będzie dotyczył doradców zawodowych oraz nauczycieli Więcej...

Podstęp jako wada oświadczenia woli w oświatowym prawie pracy

Zarówno w kodeksie pracy, jak i w karcie nauczyciela nie ma przepisu, który wprost regulowałby zmianę umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zgodnie z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Podobną regulację znajdziemy również w art. 300 KP, który mówi, Więcej...

Jak zdobyć arkusze organizacyjne, gdy dyrektor nie chce ich udostępnić

Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz.782 j.t. z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Prawo dostępu do informacji publicznej ma Więcej...
Strona 1 z 212