Wynagrodzenie

Cennik usług prawnych w kancelarii

porady prawne wrocław

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii jest różny w zależności od tego, czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy też na podstawie zlecenia jednorazowego.

Oferta stałej obsługi prawnej jest adresowana do przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej (samorządów, państwowych agencji itp.), a także fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni.

Świadczenie usług prawnych na podstawie jednorazowych zleceń dotyczy przede wszystkim Klientów indywidualnych. Z tej możliwości mogą oczywiście korzystać również i inne podmioty, w tym wyżej wymienione.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za niektóre usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych:

  • porady prawne online od 50 zł,
  • porady prawne w siedzibie kancelarii od 60 zł,
  • sporządzanie opinii prawnych od 300 zł,
  • sporządzanie projektów umów od 150 zł,
  • sporządzanie pism procesowych od 200 zł,
  • prowadzenie sprawy o rozwód od 800 zł,
  • prowadzenie sprawy na drodze polubownej od 200 zł + od 3 do 20 % wyegzekwowanej kwoty,
  • windykacja należności od 200 zł + od 2 do 20 % odzyskanej kwoty (etap polubowny,

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych zawsze, gdy chodzi o sprawy sądowe, obejmuje:

honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). W rozporządzeniu stawki minimalne określone są w oparciu o rodzaj spraw lub wartości przedmiotu sporu.

do 500 zł – 120 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
powyżej 5000 zł do 10000 zł – 2400 zł;
powyżej 10000 zł do 50000 zł – 4800 zł;
powyżej 50000 zł do 200000 zł – 7200 zł;
powyżej 200000 zł – 14400 zł.

Ponadto Strony mogą się umówić, że Kancelarii będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, określone w umowie jako pewien procent od zasądzonej albo wyegzekwowanej przez Kancelarię kwoty na rzecz Klienta. Jest to tzw. wynagrodzenie „za wygraną sprawę”.

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone w ramach stałej obsługi prawnej

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone:

godzinowo, tj. wynagrodzenie będzie określane na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych osób zaangażowanych w tę obsługę; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy zakres zadań i wymiar czasu poświęconego na ich realizację da się z góry przewidzieć;

ryczałtowo, tj. strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy nie można z góry określić zakresu zadań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację;

za wykonywane czynności, tj. strony ustalają wynagrodzenie za dodatkowe czynności; wynagrodzenie jest określane wówczas stawką godzinową bądź w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie może być ustalone w całości według jednej z określonych wyżej metod, bądź też w sposób mieszany, na przykład gdy za określone usługi wynagrodzenie będzie ustalone według stawek godzinowych, a za każdą dodatkową czynność, nieprzewidzianą w umowie, będzie przysługiwało Kancelarii dodatkowe wynagrodzenie w formie ryczałtu.

Wynagrodzenia radcy prawnego podlega negocjacjom, podobnie jak wysokość stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, a także wynagrodzenia za określone czynności. Na Państwa zapytanie istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi. Powyższe kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

Zapytaj