Nasze publikacje

Zmiany w prawie konsumenckim

p style=”text-align: justify;”>Od 25 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Regulacje te odnajdziecie Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności:

Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian dotyczących sprzedaży prowadzonej m.in. przez sklepy internetowe. Przedsiębiorcy w wyniku tych zmian muszą dostosować witryny swoich sklepów internetowych w taki sposób, aby zostały na nich zamieszczone wszystkie obowiązki informacyjne dotyczące zawarcia umowy na odległość wynikające z art. 12 ust.1. Należy stworzyć nowe regulaminy sklepów internetowych, w których zostaną ujęte nowe regulacje. Zaniedbanie tych kwestii może skutkować nawet niezawarciem umowy sprzedaży. Przy tworzeniu nowych regulaminów sklepów internetowych należy zwrócić również uwagę na to, żeby nie zamieścić w nich niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych.

Od 25 grudnia 2014 r. traci moc ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Do umów sprzedaży zawartych do dnia 25 grudnia 2014 r. będą miały zastosowanie jeszcze stare przepisy, natomiast do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r. – nowe.